Provozní řád

Každý návštěvník Minigolfového hřiště v Rakovníku je povinen seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej.

I. PROVOZNÍ DOBA

 1. Dle kalendářního měsíce je provozovatel oprávněn provozní dobu upravit.
 2. Při nepříznivém počasí (déšť, chladné počasí apod.) je hřiště uzavřeno.
 3. Areál hřiště může být dále částečně nebo zcela uzavřen z důvodu:
  1. konání turnaje
  2. konání soukromé akce
 4. Jednu hodinu před zavírací dobou je možno zahájit hru pouze po dohodě s obsluhou hřiště.

II. VSTUPNÉ A ÚČAST NA HŘE

 1. Minigolf mohou hrát dospělí a děti od 10 let. Mladší děti se mohou zúčastnit hry pouze v doprovodu osoby starší 15 let. Rodiče a případný doprovod plně odpovídají za své děti a škody, které děti případně způsobí.
 2. Zájemce o hru je oprávněn zapůjčit si hráčskou výbavu a užívat toto vybavení v prostoru minigolfového hřiště po zaplacení vstupného dle platného ceníku.
 3. Zaplacené vstupné opravňuje hráče k časově neomezné délce hry na 18 eternitových a 18 betenových drahách – viz. pravidla hry.

III. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 1. Každá osoba (hrající i nehrající) musí dodržovat základní předpisy pro hru a pohyb v areálu minigolfového hřiště Rakovník.
 2. Při hře minigolfu je každý návštěvník areálu povinen dodržovat bezpečnou vzdálenost od hrajícího hráče a sledovat pohyb holí.
 3. Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti tak, aby svojí hrou neohrozil ostatní hráče.
 4. Každý hráč je povinen používat zapůjčenou hráčskou výbavu pouze k určenému účelu, tj. ke hře minigolfu. Vstup na hřiště s výbavou, oblečením nebo věcmi ohrožujícími hráče, návštěvníky nebo hrací plochy je zakázán.
 5. Hra minigolfu je na vlastní nebezpečí, případný úraz musí být neprodleně nahlášen správci (obsluze) hřiště.
 6. Vstup do areálu minigolfového hřiště je zakázán osobám v podnapilém stavu.
 7. V celém areálu platí zákaz kouření, mimo vyhrazené prostory.
 8. Do areálu hřiště je vstup se psy zakázán. Vstup se psy je umožněn pouze se souhlasem správce hřiště.
 9. Každý hráč je povinen si počínat tak, aby na zapůjčených věcech nevznikla škoda.
 10. Je přísně zakázán vstup na eternitové hrací dráhy s ohledem na možnost zničení.
 11. Vstup na betoné dráhy je povolen pouze za účelem odehrání míčku.
 12. Je přísně zakázáno běhat po betonových drahách. Je přísně zákazný vstup na překážky s kameným obložením s ohledem na možnost jejich poškození.
 13. V případě poškození či zničení dráhy je účtován poplatek ve výši konečné faktury za opravu dráhy.
 14. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení zapůjčených věcí je hráč povinen ohlásit provozovateli (obsluze) bez zbytečného odkladu.
 15. Na minigolfovém hřišti platí přísný zákaz poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení.
 16. Má-li zapůjčená věc vady, pro které ji nelze řádně užívat, má hráč právo, aby mu byla poskytnuta věc jiná, sloužící témuž účelu nebo vrácení vstupného.
 17. Po ukončení hry je každý povinen vrátit zapůjčené věci na místo, kde mu byly předány ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popř. nahradit vzniklou škodu dle platného ceníku.
 18. Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště Rakovník, má provozovatel právo ukončit hru předčasně a vykázat hráče z areálu minigolfového hřiště, bez nároku na vrácení vstupného.
Přejít nahoru